Noul Cod Fiscal: CAS, impozite și taxe locale

0
553

Potrivit Noului Cod Fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015, aplicabil incepând cu data de 1 ianuarie 2016, cota de CAS pentru persoanele care realizează venituri din activități independente este cota individuală (cu posibilitatea de a opta pentru cota integrală), dar se extinde baza de aplicare a CAS astfel:

o Se instituie obligația plății CAS pentru toate persoanele care realizează venituri din activități independente, indiferent dacă acestea realizează și venituri din salarii, precum și pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
o Se datorează CAS la venitul realizat, cu plafoanele de venit minim si maxim, prin regularizarea venitului, baza de calcul și stabilirea unor diferențe de plată.

SANTATE

• Începând cu 1 ianuarie 2017, se extinde baza de aplicare a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) asupra tuturor veniturilor realizate de persoane fizice. Se va introduce un plafon maxim al bazei anuale de calcul pentru contribuția individuală la asigurările sociale de sănătate în anumite condiții, care nu va putea fi mai mare de 5 ori câștigul salarial mediu brut, înmulțit cu 12 luni.

• Persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri sub plafonul minim (salariul de bază minim brut pe țară) vor avea în continuare obligația plății CASS, baza de calcul fiind reprezentată de salariul minim brut pe țară.

Impozite și taxe locale

• Clădirile vor fi impozitate în funcție de destinația acestora (rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă), nu doar în funcție de statutul proprietarului (persoană fizică sau juridică). În vederea aplicării acestor prevederi, contribuabilii au obligația de a depune la organul fiscal local, până la 29 februarie 2016, o declarație privind destinația clădirilor deținute.

• Cota de impozit pentru clădirile rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08% și 0,2%, față de cota actuală de 0,1%. Valorile impozabile pentru acestea se majorează cu 7 până la 30%, în funcție de tipul clădirii și dotări.
• Cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale (inclusiv cele deținute de persoane fizice), va fi cuprinsă între 0,2% și 1,3%, față de cotele aplicabile în prezent pentru clădirile deținute de persoane juridice, cuprinse între 0,25% și 1,5%.

• Pentru clădirile deținute de persoane juridice, valoarea impozabilă a clădirilor va fi stabilită în baza unui raport de evaluare (independent de valoarea înregistrată în contabilitate) și va trebui actualizată cel puțin o dată la 3 ani, în caz contrar fiind aplicabilă o cotă de 5%.

• Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, valoarea impozabilă va fi, de asemenea, stabilită în baza unui raport de evaluare, în caz contrar impozitul fiind determinat prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca și când clădirea ar fi fost rezidențială.
• Este eliminată prevederea conform căreia, în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligația să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale, în 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

• Va fi eliminată scutirea de la plata impozitului pe teren, pentru suprafata de teren care este acoperită de o clădire.
• Vor beneficia de scutire de impozit noi categorii de mijloace de transport, cum ar fi autovehiculele acționate electric sau autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

• Autoritățile locale vor putea stabili cote adiționale la impozitele şi taxele locale, care nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul Fiscal (față de 20% cât este prevăzut în prezent).
• Consiliul local va putea majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate în intravilan. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

• Impozitele pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport vor fi datorate pentru întregul an fiscal de către persoana care le are în proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, nemaifiind calculate fracționat în cazul transferului proprietății în cursul anului.
• Taxa hotelieră este eliminată începând cu 1 ianuarie 2016.
• Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitele și taxele locale stabilită în sumă fixă sau pe baza unei sume fixe, vor fi indexate anual cu rata inflației de către consiliile locale, până la data de 30 aprilie. În prezent, indexarea se dispune o dată la 3 ani, prin Hotărâre a Guvernului.

Impozitul pe construcții

• Impozitul va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2017.
• Pentru anul 2016, impozitul pe construcții nu va fi datorat pentru construcțiile agricole.