Cota TVA potrivit Noului Cod Fiscal

0
571

Potrivit Noului Cod Fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015, aplicabil incepând cu data de 1 ianuarie 2016, reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016, respectiv la 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.

• Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, precum și pentru accesul la muzee, cinematografe, evenimente culturale sau sportive etc. (în prezent, pentru acestea fiind aplicabilă cota redusă de 9%).
• Plafonul valoric pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% în cazul livrării locuințelor ca parte a politicii sociale va crește la 450.000 lei (de la 380.000 lei).
• Măsurile de simplificare (taxare inversă) se vor aplica și pentru livrarea de:
o clădiri, părți de clădire și terenuri de orice fel, supusă regimului de taxare obligatoriu sau prin opțiune.
o aur de investiții, supusă regimului de taxare opțional.
• Măsuri de simplificare temporare (până la 31 decembrie 2018) se vor aplica și pentru livrarea de:
o telefoane mobile.
o dispozitive cu circuite integrate.
o console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

• Transferurile de active în cadrul operațiunilor de divizare/fuziune nu intră în sfera de aplicare a TVA, fără a mai face obiectul restricțiilor specifice transferurilor de active în cadrul altor operațiuni decât cele de divizare/fuziune; de asemenea, primitorul activelor trebuie să fie stabilit în România.
• În cazul divizării, se preia soldul TVA de plată/de rambursat sau dreptul de rambursare aferent, în mod
proporțional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei divizate.

• Ajustarea bazei de impozitare a TVA va fi permisă inclusiv în cazul în care contravaloarea bunurilor/serviciilor nu se poate încasa ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare, admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată.

• În vederea calificării unei construcții drept construcție nouă (în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea de construcții), în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidența contabilă și care nu aplică metoda de evaluare bazată pe cost în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, valoarea transformării construcției se va raporta la valoarea contabilă a imobilului; raportarea se va face la valoarea stabilită printr-un raport de expertiză/evaluare, în cazul altor persoane impozabile și/sau în cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcție, iar valoarea acesteia și a îmbunătățirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate.

• În cazul în care pe perioada inspecției fiscale la furnizori organul fiscal a stabilit TVA colectată, clientul are dreptul să deducă TVA respectiva în cel mult un an de la data primirii facturii de corecție emise de către furnizor.
• Persoanele impozabile pot notifica organul fiscal în vederea renunțării la cererea de rambursare a TVA până la data comunicării deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală.
• Ajustările bazei de impozitare a TVA vor fi incluse în calculul pro ratei, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt.
• Toate activele corporale fixe se vor califica drept bunuri de capital, indiferent de durata normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală și de calificarea contabilă aferentă.
• S-au eliminat prevederile referitoare la răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxei.

• Plătitorii de TVA vor continua efectuarea plății efective la organele vamale a TVA pentru importuri de bunuri și ulterior datei de 1 ianuarie 2017.
• În cazul evenimentelor care determină ajustarea bazei de impozitare a TVA, dacă furnizorul/prestatorul nu va emite o factură în termenul legal, clientul va avea obligația de a emite o autofactură în acest sens (pentru a reflecta ajustarea dreptului de deducere a TVA).