Ordine ale Presedintelui ANAF privind SFIA si APA

0
579

Agenția Națională de Administrare Fiscală („ ANAF ”) a emis două ordine pentru aplicarea prevederilor art. 52 din noul Cod de procedură fiscală privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate (“SFIA”) și a acordurilor de preț în avans („ APA ”).

ANAF_8Printr-un nou ordin al Președintelui ANAF privind procedura și conținutul cererii de emitere a SFIA (Ordin al Președintelui  ANAF nr. 3736/2015, publicat în Monitorul Oficial 964/24.12.2015) se aduc completări cu privire la procedura si informațiile ce trebuie conținute în cererea și documentația pentru emiterea SFIA. Dintre cele mai importante completări, PwC menționează:

 

 • Situația fiscală de fapt a cărei reglementare se solicită prin cererea SFIA trebuie să fie ulterioară depunerii cererii;
 • Tratamentul fiscal stabilit prin SFIA va fi aplicabil de la data operațiunii viitoare a carei reglementare s-a solicitat;
 • SFIA se emite pentru fiecare stare de fapt fiscală viitoare sau pentru fiecare obligație fiscală;
 • Cererea pentru emiterea SFIA trebuie să indice, printre altele, informațiile şi datele conținute care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea, secretului comercial, industrial şi / sau profesional;
 • Cererea pentru emiterea SFIA trebuie să conțină şi o declarație pe proprie răspundere a contribuabilului/ plătitorului că nu există acte administrative, acte administrative fiscale sau alte acte care au legătura cu starea de fapt viitoare, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost clarificat anterior;
 • Dacă există indicii că situația fiscală de fapt care face obiectul cererii de emitere a SFIA poate reprezenta o tranzacție artificială, organul fiscal competent poate iniția procedura de schimb de informații fiscale, în baza convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, sau a Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (Directiva 2011/16/UE);
 • Printre situațiile de respingere a cererii pentru emiterea SFIA, se numără şi situația în care cazul descris a făcut/face obiectul unei cercetări de natură penală sau fapte de evaziune fiscală, precum şi în cazul în care situația de fapt fiscală a fost reglementată prin modificări legislative sau emitere de acte administrative până la data emiterii soluției fiscale.
 • În cazul în care contribuabilul/ plătitorul nu este de acord cu SFIA emisă, acesta va transmite, în termen de 30 de zile de la data comunicării, o notificare la organul fiscal emitent. În acest caz SFIA nu produce niciun efect juridic.

De asemenea, prin ordinul Președintelui ANAF privind procedura și conținutul cererii de emitere și modificare prin prelungirea valabilității, extindere sau revizuire a APA (Ordin al Președintelui  ANAF nr. 3735/2015, publicat în Monitorul Oficial 972/29.12.2015) se aduc completări cu privire la informațiile ce trebuie conținute în cererea și documentația pentru emiterea APA.

Dintre cele mai importante completări, pot fi menționate următoarele:

ANAF

 • persoana afiliată / sediul permanent, cu datele de identificare ale contribuabilului / plătitorului solicitant, precum şi ale persoanelor afiliate / sediului permanent;
 • prezentarea generală a structurii organizatorice, juridice și operaționale a grupului şi a contribuabilului / plătitorului, lista entităților componente ale grupului, inclusiv sediile permanente, dacă este cazul, cu localizarea geografică a acestora și precizarea participațiilor la nivelul grupului;
 • descrierea principalelor funcții îndeplinite, riscuri asumate și active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ și definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entități participante la grup;
 • descrierea generală a activității de cercetare şi dezvoltare a contribuabilului / plătitorului, dacă este cazul;
 • prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabilul / plătitorul solicitant cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuții la cost;
 • descrierea tranzacției care va fi derulată de către contribuabilul / plătitorul solicitant cu persoana afiliată / sediul permanent și care va face obiectul acordului, inclusiv valoarea preconizată a acesteia;
 • prezentarea detaliată a analizei funcționale și a analizei de comparabilitate, inclusiv condițiile contractuale ale tranzacției, cu anexarea copiilor proiectelor de contract / înțelegerii între părți;
 • în cazul analizei de comparabilitate, prezentarea motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor, după caz;
 • propunerea privind conținutul APA precum şi data de la care se solicită ca acesta să producă efecte;
 • în cazul cererilor de emitere de acord bilateral sau multilateral, mențiuni privind autoritatea sau autoritățile fiscale din alte state cărora li s-a solicitat participarea la acord;
 • prezentarea informațiilor și datelor conținute în cererea de emitere, modificare prin prelungirea valabilității, extindere sau revizuire a acordului, care fac obiectul, sau ar putea conduce la divulgarea, secretului comercial, industrial și / sau profesional;
 • APA se emite pentru fiecare tranzacție derulată cu o persoană afiliată, producând efecte numai pentru viitor, începând cu anul fiscal următor celui în care s-a încheiat tranzacția. Prin excepție, APA se poate aplica şi în anul fiscal în care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
 • APA emise vor menționa cerințele privind conținutul raportului anual pe care contribuabilul / plătitorul beneficiar al fiecărui acord are obligația să îl depună la autoritatea competentă;
 • La încetarea valabilității unui APA bilateral sau multilateral, solicitantul va notifica în scris autoritatea sau autoritățile fiscale din statele semnatare ale acordului;

Dacă există indicii că situația fiscală de fapt care face obiectul cererii de emitere a APA poate reprezenta o tranzacție artificială, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului / plătitorului transformarea acestuia în APA bilateral sau multilateral, după caz.

Înainte de emiterea/ respingerea cererii de emitere a APA, organul fiscal prezintă contribuabilului / plătitorului transformarea acestuia în APA bilateral sau multilateral, după caz.

Înainte de emiterea/ respingerea cererii de emitere a APA, organul fiscal prezintă contribuabilului/plătitorului actul administrativ. În termen de 60 de zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor/ comunicării proiectului de APA, contribuabilul are posibilitatea prezentării clarificărilor / exprimării punctului de vedere, cu excepția cazului în care acesta renunța la acest drept şi notifică organul fiscal în acest sens.

În cazul in care contribuabilul/ plătitorul nu este de acord cu APA emis, acesta va transmite, în termen de 30 de zile de la data comunicării, o notificare la organul fiscal emitent. În acest caz APA nu produce niciun efect juridic.

Prevederile acestor ordine, vor fi aplicate cererilor de emitere a SFIA sau APA depuse după 1 ianuarie 2016. Pentru cererile de emitere a SFIA şi APA depuse anterior acestei date se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii acestora.