Proiect de modificare si completare a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

0
510

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe site-ul propriu, la rubrica Transparenta decizionala, proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

La capitolul ”Impozite si taxe locale”: au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala; s-au adus clarificari in cazul cladirilor/terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna, obligatia declararii si platii taxei pe cladiri/teren ii revine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta; au fost exemplificate cazuri in care un contribuabil detin mai multe terenuri situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, evidentiate in ordine descrescatoare si pentru care suprafata de cel mult 400 m2 se determina o singura data.

La capitolul „Taxa pe valoarea adaugata”: s-au adus clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul unor servicii de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficie, asupra unui bun imobil, in situatia in care nici contractul, nici factura nu prevad un termen de plata; au fost completate prevederile referitoare la regimul aplicabil in situatia cartelelor preplatite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri si pentru care nu se poate determina momentul utilizarii creditului si destinatia acestuia, in sensul ca acestea sunt tratate similar cartelelor preplatite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicatii; a fost indicat codul din Nomenclatura Combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr.2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 la care se incadreaza dispozitivele cu circuite integrate, pentru a facilita incadrarea acestor bunuri pentru care se aplica taxare inversa; s-au clarificat conditiile in care se aplica taxarea inversa in cazul bunurilor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din Codul fiscal, avand in vedere conditia suplimentara, introdusa prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factura sa fie egala sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus si un exemplu, in acest sens.

La capitolul „Accize si alte taxe speciale”: a fost eliminata obligatia prin care destinatarii inregistrati trebuie sa depuna cerere de modificare a autorizatiei si in cazul modificarii cantitatii de produse accizabile, precum si a obligatiei de a depune situatia lunara centralizatoare a livrarilor de produse accizabile; s-au clarificat situatiile in care un antrepozit fiscal poate livra in vrac alcool etilic denaturat in regim de scutire directa si indirecta de la plata accizelor; au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie sa le depuna pentru a putea beneficia de restituirea accizelor in cazul scutirii indirecte prevazute la pct.90; au fost specificate in mod expres documentele care insotesc cererea de autorizare a expeditorului inregistrat si importatorului autorizat.