Codul Fiscal (pe scurt) aplicabil incepand cu data de 01.01.2016

0
1134

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumită în continuare „Noul Cod Fiscal”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, legea a înlocuit Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003.

Vă prezentăm în continuare cele mai importante modificări aduse de Noul Cod Fiscal, conform KPMG.

Dispoziții generale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va fi redusă de la 24% la 20% și vor fi eliminate:
• Accizele nearmonizate (pentru cafea și unele produse de lux).
• Impozitul pe țițeiul din producția internă.
• Taxa hotelieră (taxă locală).

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, cota standard de TVA va fi redusă la 19%, cota impozitului pe dividende va fi redusă de la 16% la 5%, și vor fi eliminate:
• Impozitul pe construcții.
• „Supra-acciza” pentru carburanți.

Pe lângă alte modificări ale cotelor de impozitare (cum este cazul accizelor sau sau al taxelor locale) apar și modificări importante ale bazelor impozabile, după cum vom detalia în cele ce urmează.

De asemenea, sunt aduse clarificări importante față de prevederile actuale, cum ar fi definirea unor noi termeni (de exemplu, „stock option plan”, „centrul intereselor vitale”, „locul conducerii efective”, „entitate transparentă fiscal cu/fără personalitate juridică”, „principiul valorii de piață” etc.)., precum și modificări ale definițiilor existente („dividend”, „redevență”, „persoane afiliate” etc.).

Impozitul pe profit

Sunt aduse modificări și clarificări importante ale modului de calcul al rezultatului fiscal, dintre care amintim:
• Modificarea principiului general de deducere a cheltuielilor (cheltuieli efectuate „în scopul desfășurării activității economice”, față de principiul existent „cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile”).
• Majorarea limitei de deductibilitate a cheltuielilor sociale, de la 2% la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.
• Majorarea limitei în care pot fi deduse din impozitul pe profit cheltuielile cu sponsorizarea, de la 0,3% la 0,5% din cifra de afaceri (cealaltă limită, de maxim 20% din impozitul datorat, rămânând neschimbată).
• Simplificarea modului de calcul al unor limite de deductibilitate (de exemplu, pentru rezerva legală,
cheltuielile de protocol etc.).
• Reducerea nivelului deductibil al cheltuielilor cu dobânzile la împrumuturile în valută, de la 6% la 4%.
• Modificarea condițiilor de deductibilitate a cheltuielilor privind stocurile sau activele corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile (de exemplu, vor putea fi deduse cheltuielile cu stocuri cu termen de valabilitate/expirare depășit).
• Deducerile suplimentare pentru cheltuielile de cercetaredezvoltare nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului.
• Scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi aplicabilă și pentru investițiile în echipamente de calcul. Se clarifică și faptul că impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează dacă în trimestrul în care se pun în funcţiune activele se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârşitul anului se înregistrează profit contabil.
• O mai bună corelare cu prevederile reglementărilor contabile (de exemplu, cu privire la amortizare, la corectarea erorilor contabile etc.).

Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România vor fi încadrate în categoria contribuabililor obligați la plata impozitului pe profit.
Se modifică regulile de impozitare a veniturilor din transferul proprietăților imobiliare situate în România, din exploatarea resurselor naturale situate în România sau din vânzareacesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.

De asemenea, pentru o mai bună reglementare a modului de impozitare a asocierilor din care fac parte și nerezidenți, prevederile relevante în acest sens au fost grupate într-un nou capitol.

Cota impozitului va rămâne în continuare 3%

calcul_impozit

Cota impozitului va rămâne în continuare 3%, deși în proiectul inițial se propunea introducerea de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.
Microîntreprinderile nou-înființate vor putea beneficia de o cotă redusă de 1% în primii doi ani de funcționare, cu anumite condiții, printre care aceea de a avea cel puțin un salariat.

Persoanele juridice care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere si gazelor naturale nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Sunt aduse, de asemenea, modificări și clarificări importante cu privire la modul de calcul al impozitului.