Ordonanta privind instituirea unor facilitati fiscale

0

In data de 5 august 2019, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta nr. 6 privind instituirea unor facilitati fiscale, inclusiv posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare pentru contribuabilii aflati in dificultate financiara (i.e. cu risc de insolventa) si anularea unor obligatii accesorii sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de Ordonanta.

Facilitatile instituite sunt mai avantajoase decat inlesnirile la plata/facilitatile prevazute de actualul Cod de procedura fiscala cu privire la plata obligatiilor fiscale.

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale („Ordonanta”) a intrat in vigoare incepand cu 8 august 2019 si prevede doua tipuri de facilitati:

Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de 1 milion lei.

Pentru a evita deschiderea procedurii insolventei, persoanele juridice aflate in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu 1 milion de lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

supremia1, industria alimentaraMasura restructurarii se aplica oricarei sume individualizate prin titluri executorii, precum si obligatiilor bugetare declarate de debitor sau stabilite de catre organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2019, aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2018. De asemenea, masura se aplica si pentru obligatii bugetare stabilite de catre alte organe, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa 1 ianuarie 2019, pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Conditii
Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ urmatoarele conditii:

• Sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata, asa cum este ea reglementata de Codul de procedura fiscala (spre exemplu, conditia referitoare la constituirea de garantie);
• Sa prezinte un plan de restructurare si un test al ”creditorului privat prudent”, intocmite de catre un expert independent, si sa indeplineasca testul creditorului privat prudent, pe baza analizei puse la dispozitie de expert;
• Sa nu se afle in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 sau respectiv Legii nr. 85/2006;
• Sa nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale in vigoare;
• Sa aiba depuse toate declaratiile fiscale la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
• Sa stinga, pana la data depunerii solicitarii de restructurare, toate obligatiile bugetare scadente dupa 1 ianuarie 2019 sau care sunt scadente, declarate suplimentar, stabilite sau transmise spre recuperare dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala si pana la data solicitarii de restructurare.

Principalii pasi de urmat
Primul pas pentru a beneficia de facilitate il reprezinta depunerea unei notificari la organul fiscal competent, pana la data de 30 septembrie 2019, aratand intentia implementarii restructurarii.

In termen de 5 zile lucratoare, organul fiscal competent va elibera certificatul de atestare fiscala ce individualizeaza obligatiile bugetare restante.

Ulterior, debitorul are la dispozitie un termen de 6 luni (incepand cu 8 august 2019, data intrarii in vigoare a Ordonantei) pentru a depune solicitarea de restructurare, impreuna cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent. Atat termenul de depunere a notificarii, cat si termenul de depunere a solicitarii de restructurare sunt termene de decadere, nerespectarea lor atragand imposibilitatea pentru debitor de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare.

Depunerea solicitarii de restructurare determina neinceperea sau suspendarea executarii silite pentru obligatiile bugetare care fac obiectul restructurarii, precum si pentru o serie de obligatii bugetare cu termene de plata ulterioare comunicarii deciziei de inlesnire la plata.

Alte aspecte
Planul de restructurare trebuie sa cuprinda un mod obligatoriu o serie de aspecte, cum ar fi:

• Descrierea cauzelor si a magnitudinii dificultatii financiare;
• Informatii cu privire la situatia patrimoniala;
• Informatii cu privire la neindeplinirea conditiilor pentru esalonarea la plata;
• Masurile de restructurare a debitorului/a obligatiilor bugetare (cu termene clare de implementare) precum si prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanti pentru a determina viabilitatea planului de restructurare.

Masurile de restructurare ce pot fi propuse prin planul de restructurare sunt:

• Inlesniri la plata obligatiilor bugetare (i.e. plata esalonata a datoriilor pe o perioada de maxim 7 ani impreuna cu amanarea, in vederea anularii obligatiilor fiscale accesorii, cu o proportie de maxim 50% din obligatiile principale). Masura privind inlesnirea la plata este obligatorie;
• Conversia in actiuni (pentru cazurile in care statul este actionar majoritar/integral);
• Darea in plata a unor imobile.

accize1, obligatiilePe langa facilitatile prevazute in cadrul inlesnirii la plata, de la data la care se aproba planul de restructurare, nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii de plata accesorii pentru obligatiile suspuse facilitatii.

In vederea mentinerii inlesnirii la plata, debitorul trebuie sa respecte si termenele prevazute de Ordonanta pentru declararea si plata obligatiilor bugetare rezultate dupa data comunicarii deciziei de inlesnire la plata.

In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum din obligatiile bugetare principale, respectiv intre 30% si 50%, trebuie achitata o anumita cota din aceste obligatii pana la data depunerii solicitarii.

Nedepunerea solicitarii de restructurare, respingerea cererii de restructurare sau esuarea planului de restructurare genereaza, in anumite conditii, obligatia organului fiscal de a solicita deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului.

Procedura de aplicare va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de maximum 15 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei (i.e. 8 august 2019).

Anularea unor obligatii accesorii
Pot beneficia de aceasta facilitate urmatoarele categorii de contribuabili care la data de 31 decembrie 2018 au obligatii bugetare principale restante sub 1 milion lei:

• persoane juridice;
• persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica.

De asemenea, facilitatea fiscala se aplica si urmatoarelor categorii de contribuabili care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de 1 milion lei sau mai mari: persoane fizice; entitati fara personalitate juridica; unitati administrative-teritoriale sau subdiviziunilor administrativeteritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiilor publice.

Ordonanta se aplica, in primul rand, urmatoarelor tipuri de obligatii bugetare principale considerate restante la 31 decembrie 2018:

• Obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;
• Diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
• Alte obligatii de plata individualizate prin titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018.

Conditii
Accesoriile aferente obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 se anuleaza, daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

• Obligatiile principale restante la 31 decembrie 2018 sunt stinse pana la 15 decembrie 2019;
• Obligatiile principale si accesorii cu termene intre 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 sunt stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
• Debitorul are depuse toate declaratiile fiscale pana la data depunerii certificatului de atestare fiscala;
• Cererea de anulare se depune pana la 15 decembrie 2019 (sub sanctiunea decaderii). In cazul acestei facilitati, debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii, pot notifica organul fiscal cu privire la intentia lor pana la data de 15 decembrie 2019, data pana la care ar trebui depusa si cererea de anulare a accesoriilor.

In cazul notificarii, se amana la plata obligatiile accesorii care fac obiectul facilitatii, respectiv nu este demarata sau se suspenda procedura executarii silite (pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor).

Alte aspecte
Pe langa cazurile mentionate mai sus, Ordonanta prevede o serie de alte situatii in care contribuabilii pot beneficia de anularea obligatiilor accesorii (supuse insa unor conditii diferite).

Aceste cazuri vizeaza:
• Accesoriile aferente obligatiilor bugetare cu scadente de pana la 31 decembrie 2018 declarate de contribuabili prin declaratii rectificative;
• Accesoriile aferente obligatiilor bugetare cu termene de plata de pana la 31 decembrie 2018 individualizate prin decizii de impunere, aferente inspectiilor in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante;
• Accesoriile aferente obligatiilor bugetare rezultate din respingerea partiala sau totala a cererilor de rambursare (in curs de solutionare la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, respinse ulterior de catre organul fiscal).

Impozitul_specific1, 5%In plus, Ordonanta reglementeaza si conditiile in care poate fi mentinuta facilitatea fiscala pentru situatia in care debitorii au cereri de rambursare in curs de solutionare pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, si care, ulterior acestei date, sunt respinse integral sau partial de catre organul fiscal, sau in cazul in care actul administrativ fiscal este desfiintat in procedura de solutionare a contestatiei.

Facilitatea reprezentand anularea accesoriilor se aplica si obligatiilor bugetare datorate bugetelor locale, restante la 31 decembrie 2018, in cazul in care consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acesteia.

Procedura de aplicare a anularii obligatiilor accesorii (pentru obligatiile bugetare administrate de catre organul fiscal central) va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei.

Ca o ultima remarca, este important de mentionat ca facilitatile enumerate mai sus isi mentin valabilitatea si in cazul desfiintarii actului administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligatiile bugetare pentru care au fost acordate facilitatile in procedura de solutionare a contestatiei (i.e. chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ-fiscal).