facebook
Wednesday, November 30, 2022
ProcesareAu apărut modificări la dispozițiile referitoare la originea mărfurilor

Au apărut modificări la dispozițiile referitoare la originea mărfurilor

-

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1934 AL COMISIEI din 30 iulie 2021, de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la originea mărfurilor. Versiunea din 2022 a Sistemului armonizat se va aplica abia de la 1 ianuarie 2022 și, prin urmare, modificările aduse anexelor 22-01, 22-03 și 22-04 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 care decurg din versiunea din 2022 a Sistemului armonizat trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2022.

Articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 stabilește norme pentru determinarea originii nepreferențiale a mărfurilor. În conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv, mărfurile obținute în întregime într-o singură țară sau teritoriu sunt considerate ca fiind originare din acea țară sau acel teritoriu. Pentru a clarifica modul de determinare a originii nepreferențiale a produselor din regnul vegetal care trebuie considerate ca fiind obținute în întregime într-o singură țară sau într-un singur teritoriu, este necesar să se modifice articolul 31 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei pentru a preciza că produsele din regnul vegetal trebuie nu numai să fi fost recoltate, ci și să fi fost cultivate numai în țara sau teritoriul relevant.

Pentru a alinia determinarea originii nepreferențiale a produselor pentru care operațiunile de prelucrare sau transformare nu sunt justificate din punct de vedere economic, reglementate sau nu de anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, era necesar să se modifice articolul 33 al treilea paragraf din regulamentul respectiv, pentru a specifica faptul că criteriul privind determinarea celei mai mari părți a materialelor utilizate trebuie să se bazeze pe greutatea sau pe valoarea materialelor respective. Precizarea trebuia să se facă pe capitole din Nomenclatura Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, adoptată de organizația înființată de Convenția de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală, semnată la Bruxelles, la 15 decembrie 1950 („Sistemul armonizat”).

În conformitate cu articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, operațiunile minime nu sunt considerate ca fiind o transformare sau prelucrare substanțială, justificată din punct de vedere economic, în scopul acordării originii nepreferențiale. Prin urmare, în cazurile în care ultima transformare a mărfurilor constă într-o operațiune minimă, era necesar să se stabilească o metodă care să permită determinarea originii nepreferențiale a mărfurilor în cauză. Articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 trebuia completat pentru a stabili că aceste mărfuri trebuie să fie considerate ca fiind supuse ultimei prelucrări sau transformări substanțiale în țara sau teritoriul de unde este originară cea mai mare parte a materialelor, pe baza greutății sau a valorii materialelor, după caz, în funcție de capitolele din Sistemul armonizat.

În conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, se consideră că piesele de schimb esențiale destinate utilizării împreună cu mărfurile enumerate în anumite secțiuni ale Nomenclaturii combinate puse anterior în liberă circulație în Uniune au aceeași origine ca mărfurile respective dacă încorporarea pieselor de schimb esențiale în etapa de producție nu le-ar fi modificat originea. Din motive de coerență, definiția „pieselor de schimb esențiale” de la articolul 35 alineatul (3) din regulamentul menționat trebuia modificată pentru a elimina trimiterea la mărfurile exportate anterior de la litera (a) din dispoziția respectivă.

Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevedea reguli specifice pentru stabilirea țării în care anumite mărfuri au fost supuse ultimei lor transformări substanțiale în sensul articolului 32 din regulamentul menționat. Regulile prevăzute în anexa respectivă se aplică mărfurilor enumerate în aceeași anexă, pe baza clasificării lor în Sistemul armonizat. Întrucât Sistemul armonizat a fost modificat în versiunea sa din 2022, anexa 22-01 trebuia actualizată în consecință.

Anexa 22-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 stabilește condițiile pentru ca produsele să fie considerate originare din țările beneficiare în sensul sistemului generalizat de preferințe (SGP). Regulile prevăzute în anexa menționată se aplică mărfurilor respective în special pe baza clasificării lor în Sistemul armonizat. Întrucât Sistemul armonizat a fost modificat în versiunea sa din 2022, anexa 22-03 trebuia și ea actualizată în consecință.

Anexa 22-04 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 enumeră materialele excluse de la cumulul regional în contextul SGP. Regulile prevăzute în anexa menționată se aplică materialelor respective în special pe baza clasificării lor în Sistemul armonizat. Întrucât Sistemul armonizat a fost modificat în versiunea sa din 2022, anexa 22-04 trebuia actualizată în consecință.

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 a trebuit să fie modificat în consecință.

Astfel, la articolul 31, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: (b) „produsele din regnul vegetal care sunt crescute și recoltate numai în respectiva țară sau în respectivul teritoriu;”.

La articolul 33, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „În cazul mărfurilor care nu fac obiectul anexei 22-01, atunci când ultima prelucrare sau transformare se consideră a nu fi justificată din punct de vedere economic, se consideră că mărfurile au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, care a dus la fabricarea unui produs nou sau care a reprezentat un stadiu important de fabricație, în țara sau în teritoriul din care este originară partea cea mai mare din materiale. În cazul în care produsul final urmează să fie clasificat la capitolele 1-29 sau 31-40 din Sistemul armonizat, cea mai mare parte a materialelor se determină pe baza greutății materialelor. În cazul în care produsul final urmează să fie clasificat la capitolul 30 sau la capitolele 41-97 din Sistemul armonizat, cea mai mare parte a materialelor se determină pe baza valorii materialelor.”.

La articolul 34, se adaugă următorul paragraf: „În cazul mărfurilor care fac obiectul anexei 22-01, se aplică regulile reziduale de capitol relevante pentru respectivele mărfuri. În cazul mărfurilor care nu fac obiectul anexei 22-01, atunci când ultima prelucrare sau transformare este considerată a fi o operațiune minimă, originea produsului final este țara sau teritoriul din care este originară cea mai mare parte a materialelor. În cazul în care produsul final urmează să fie clasificat la capitolele 1-29 sau 31-40 din Sistemul armonizat, cea mai mare parte a materialelor se determină pe baza greutății materialelor. În cazul în care produsul final urmează să fie clasificat la capitolul 30 sau la capitolele 41-97 din Sistemul armonizat, cea mai mare parte a materialelor se determină pe baza valorii materialelor.”.

La articolul 35 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text: „(a) componente în absența cărora nu se poate asigura funcționarea corectă a unui echipament, a unei mașini, a unui aparat sau a unui vehicul care a fost pus în liberă circulație; și”;

Totodată, anexele 22-01, 22-03 și 22-04 se modifică în conformitate cu anexele I, II și III la prezentul regulament.

Astfel:

ANEXA I

Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1. la Note introductive, la punctul 2.1, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„«Sistemul armonizat» sau «SA» înseamnă nomenclatura mărfurilor instituită prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea din 28 iunie 2019 a Consiliului de Cooperare Vamală (denumit în continuare «SA 2022»).”;

2. în tot cuprinsul textului anexei, cuvintele „Cod SA 2017” se înlocuiesc cu cuvintele „Cod SA 2022”;

3. în secțiunea IV capitolul 20, punctul 2 de la Regula reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor se înlocuiește cu următorul text: „2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului; cu toate acestea, originea unui amestec de produse de la poziția 2009 [sucuri de fructe sau fructe nucifere (inclusiv mustul de struguri și apa de cocos) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori] este țara de origine a materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea substanței uscate a amestecului. Greutatea materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.”;

4. în secțiunea IV capitolul 22, textul titlului „Regulă reziduală de capitol” de la sfârșitul capitolului se înlocuiește cu următorul text: „Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.”;

5. în secțiunea XVI capitolul 85, pe rândul referitor la poziția „8541”, textul din coloana „Descrierea mărfurilor” se înlocuiește cu următorul text: „Dispozitive semiconductoare (de exemplu diode, tranzistori, traductoare cu semiconductor); dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode electroluminiscente (LED), asamblate sau nu cu alte diode electroluminiscente (LED); cristale piezoelectrice montate.”

ANEXA II

Anexa 22-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1. la Note introductive, la punctul 2.1, se adaugă următoarea teză:

„«Sistemul armonizat» sau «SA» înseamnă nomenclatura mărfurilor instituită prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, astfel cum a fost modificată prin Recomandarea din 28 iunie 2019 a Consiliului de Cooperare Vamală (denumit în continuare «SA 2022»).”;

2. în titlul coloanei 1 a tabelului din partea II a anexei, cuvintele „Poziția în Sistemul armonizat” se înlocuiesc cu cuvintele „Cod SA 2022”;

3. pe rândul referitor la poziția „0305”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării”;

4. pe rândul referitor la poziția „ex 0306”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură”;

5. pe rândul referitor la poziția „ex 0307”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării”;

6. între rândul pentru poziția „ex 0307” și rândul pentru „Capitolul 4”, se introduc două rânduri noi, după cum urmează: „ex 0308 Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării / Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute în întregime; ex 0309 Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, de crustacee, de moluște și de alte nevertebrate acvatice, adecvate pentru consumul uman / Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obținute în întregime”;

7. pe rândul pentru „ex capitolul 15”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Grăsimi și uleiuri de origine animală, vegetală sau microbiană și produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepții:”;

8. pe rândul referitor la pozițiile „1516 și 1517”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Grăsimi și uleiuri de origine animală, vegetală sau microbiană și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel; Margarină; amestecuri sau preparate alimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală, vegetală sau microbiană sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516”;

9. pe rândul pentru „Capitolul 16”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Preparate din carne, din pește, din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice sau din insecte”;

10. pe primul rând referitor la poziția „ex 1702”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Alte zaharuri, inclusiv lactoza și glucoza chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate”;

11. pe rândul referitor la poziția „6306”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Prelate, storuri pentru exterior și umbrare; corturi (inclusiv prelate temporare și articole similare); vele pentru ambarcațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă; articole de camping”;

12. pe rândul referitor la poziția „8548”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la acest capitol”;

13. între rândul pentru poziția „8548” și rândul pentru „Capitolul 86”, se introduce un nou rând, după cum urmează: „8549 / Deșeuri și resturi electrice și electronice / (a) LDC Fabricare pe bază de materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 70 % din prețul franco fabrică al produsului. / (b) Alte țări beneficiare

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

sau

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului.”;

14. pe rândul pentru „Capitolul 94”, textul din coloana „Descrierea produsului” se înlocuiește cu următorul text: „Mobilă; articole de pat și similare; aparate și corpuri de iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate”.

ANEXA III

Anexa 22-04 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1. în titlul primei coloane a tabelului, cuvintele „Codul din Sistemul armonizat sau din Nomenclatura combinată” se înlocuiesc cu cuvintele „Codul din SA 2022 sau din Nomenclatura combinată”;

2. pe rândul referitor la codul „2009” din Sistemul armonizat sau din Nomenclatura combinată, textul din coloana „Denumirea materialelor” se înlocuiește cu următorul text: „Sucuri de fructe sau fructe nucifere (inclusiv mustul de struguri și apa de cocos) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori”.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 1 din prezentul regulament, punctele 5, 6 și 7 (atenție: nu punctele din anexe, n.r.) se aplică de la 1 ianuarie 2022. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

DIN ACTUALITATE

Știrile ultimelor zile

Meda participă la Gustul Ales, ediția a 7-a cu patru dintre produsele sale

Compania Meda Prod 89 S.A. a înscris în competiția celor mai bune produse alimentare românești "Ora de bun gust" -...

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI din 30 august 2022, de modificare a Regulamentului delegat (UE)...

Gust, textura, sănătate pentru consumator, dar și costuri mai mici pentru producător. Cum le putem avea pe toate?

Oamenii doresc ca produsele lor de panificație și patiserie să aibă un gust și o textură grozave, fiind în...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul etic ia decizii în actul de cumpărare și informațiile care...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară conservele, dar și cum sunt păstrate alimentele în gospodărie, în...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Știrile ultimelor 7 zile

Cerințe noi privind lipidele și magneziul pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății

A fost adoptat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2182 AL COMISIEI...

Studiu MKOR: Consumatorul Etic din România în 2022 vs. 2021

Pentru a reliefa relația dintre modul în care consumatorul...

Avertisment ANSVSA: Botulismul – o boală extrem de rară – a făcut deja două victime în Olt

Autoritățile sanitare avertizează consumatorii asupra modului în care prepară...

Ce opțiuni au cramele pentru a-și diversifica portofoliul? Vermut, cocktail-uri și brandy cu distilat din vin

Producția de vin din România a atins anul trecut o valoare de 4.451,1 mii de hl, nivel în creștere...

ANSVSA: Controale în comerțul cu produse lactate și bulion

În cinci cazuri, la produsele lactate s-a constatat substituirea laptelui de capră cu lapte de vacă sau adaos de...

Ambalaj comestibil setat pentru a rezolva dintr-un foc problema deșeurilor alimentare și a plasticului

Bio2Coat din Spania speră să rezolve problema dublă a deșeurilor alimentare și a celor de plastic care provin de...

Secretul Bunicii s-a înscris la Gustul Ales 2022 cu „Șprițați – digestivi cu merișoare”

Produsul „Șprițați - digestivi cu merișoare” comercializat de firma Tual Fast Chance sub marca Secretul Bunicii - Bunătăți ca odinioară...

Toneli s-a înscris în Concursul „Ora de Bun Gust 2022” cu Ovital Omega 3

Peste🔔40 de produse înscrise deja în concursul „Ora de Bun Gust”- Gustul Ales 2022, competiția celor mai gustoase produse...

Teste de compostabilitate certificate de DIN CERTCO și TÜV AUSTRIA – WESSLING GreenLab

WESSLING GreenLab este primul laborator al grupului international WESSLING care a obținut certificarea DIN CERTCO pentru testarea compostabilității în...

Energie verde -din paie- ignorată. România este singura țară din lume care are tehnologia pentru ea

Inventatorul Horneț: „Anual, se pot produce peste 300 de milioane de megawați din biomasă”. Acesta își exprimă speranța că...

Metode de reducere a costurilor folosind tehnologii de măsurare portabile și staționare

Echipamentele Testo combinate cu un software specific vă pot oferi informații relevante despre procesele proprii, precum și pentru realizarea...

Inovație SIAL Paris 2022- Tartinabile realizate din alge albastre-verzi

Motivul pentru care spirulina uscată este cel mai comun format este că în formă proaspătă ea este dificil de...

Premixurile potrivite pentru o dietă sănătoasă

Una din cinci persoane va dezvolta o afecțiune cardiacă gravă în timpul vieții. Aflați despre ingredientele cu potențialul de...

Alte știri din aceeași categorieNEWS
RO.aliment vă recomandă