facebook
Saturday, June 3, 2023
SigurantaActualizarea programului multianual de controale pentru perioada 2021-2025

Actualizarea programului multianual de controale pentru perioada 2021-2025

-

A fost adoptată DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1947 A COMISIEI din 13 octombrie 2022, de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1550 prin actualizarea programului multianual de controale pentru perioada 2021-2025 și de stabilire a programului de controale pentru 2023.

Responsabilitatea asigurării aplicării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar revine statelor membre, ale căror autorități competente monitorizează și verifică, prin organizarea de controale oficiale, respectarea și asigurarea aplicării eficiente a cerințelor relevante ale Uniunii. În paralel cu această monitorizare și verificare, articolul 116 din Regulamentul (UE) 2017/625 impune experților Comisiei să efectueze controale, inclusiv audituri, în statele membre pentru a verifica aplicarea legislației Uniunii.

Este necesar ca aceste controale efectuate de Comisie să fie realizate în domenii precum siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și în ceea ce privește modul de funcționare a sistemelor naționale de control și a autorităților competente, care le exploatează, luând în considerare sinergiile cu măsurile de control din cadrul politicii agricole comune.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550 a Comisiei a stabilit un program multianual de controale care trebuie efectuate de experții Comisiei în statele membre pentru a verifica aplicarea legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar pentru perioada 2021-2025, aliniat la mandatul Comisiei și reflectând prioritățile acesteia. În cursul punerii în aplicare a respectivului program multianual de controale, a reieșit că acesta nu a fost suficient de flexibil pentru a permite experților Comisiei să investigheze și să colecteze informații în legătură cu situațiile de urgență, problemele emergente și noile evoluții în domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 și prin cele prevăzute în regulamentul respectiv. Este necesară adăugarea unui nou domeniu prioritar pentru a cuprinde astfel de situații în capitolul 10 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550, astfel cum se prevede la articolul 116 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Stabilirea unui calendar strict pentru controalele vizând domeniile prioritare pentru fiecare dintre cei cinci ani ai programului multianual de controale nu este în concordanță cu nivelul de flexibilitate necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de verificare a funcționării sistemelor naționale de control, inclusiv investigarea și colectarea de informații privind practicile de asigurare a respectării legislației sau problemele, situațiile de urgență și noile evoluții din statele membre, precum și pentru efectuarea de controale de către Comisie în funcție de riscuri. Menținând programul multianual de controale pentru perioada 2021-2025, este necesară înlocuirea capitolului 11 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550, care stabilește defalcarea anuală a controalelor pentru perioada 2021-2025, cu un program de controale pentru anul următor, precum și actualizarea lui anuală.

CE a considerat astfel că este necesar ca textul introductiv din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550 în baza căruia experții Comisiei sunt obligați să efectueze controale, inclusiv verificări la fața locului și analize documentare pentru fiecare dintre domeniile prioritare din toate statele membre, să fie modificat pentru a fi mai bine aliniat la cerințele articolului 116 din Regulamentul (UE) 2017/625. Totodată, este necesar ca domeniul organismelor modificate genetic să fie introdus separat în capitolele 10 și 11 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550 ca un nou domeniu prioritar, pentru a alinia mai bine textul la subdiviziunea existentă la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625. Este necesar ca trimiterile suplimentare la acest domeniu prioritar să fie eliminate din capitolele 1, 2 și 7 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550.

Rezultatele controalelor anterioare efectuate de Comisie în ceea ce privește programele naționale de control vizând Salmonella și analiza Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care pot fi consultate în rapoartele din 2019 și 2020 privind zoonozele, indică faptul că majoritatea statelor membre au îndeplinit obiectivele Uniunii pentru toate categoriile de păsări de curte. Statele membre raportează anual Comisiei rezultatele controalelor efectuate de ele vizând prezența Salmonella la Gallus gallus, găini ouătoare, pui de carne și efective de curcani de reproducție și pentru îngrășare. În acest context și ținând seama de controalele Comisiei vizând punerea în aplicare a obligațiilor impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei în ceea ce privește prelevările oficiale de eșantioane legate de criteriile de igienă a proceselor, nu sunt necesare audituri specifice privind programele naționale de control din 2023 vizând Salmonella.

Evaluările anuale ale planurilor naționale ale statelor membre de monitorizare a reziduurilor fac parte integrantă din controalele efectuate de Comisie în cadrul domeniului prioritar al reziduurilor din animalele vii și din alimentele de origine animală. Prin urmare, nu este cazul să existe o trimitere separată la aceste evaluări, fiind necesară eliminarea ei din programul multianual de controale.

Este necesar ca două dintre domeniile prioritare, epizootiile active și bolile enzootice, din cadrul domeniului sănătății animale, să fie redenumite boli de categoria A și, respectiv, boli de categoria B și C, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest fapt va alinia terminologia utilizată în programul multianual de controale la cea introdusă de regulamentul respectiv.

Comisia a cuprins recent în controalele efectuate de ea programele veterinare naționale existente privind zoonozele nealimentare, pe care le-a cofinanțat. Prin urmare, în 2023 nu este necesar să se efectueze controale vizând zoonozele nealimentare.

Obiectivul privind zoonozele nealimentare, prevăzut în capitolul 3 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550, a limitat sfera de cuprindere doar la zoonozele pentru care erau în vigoare programe veterinare naționale cofinanțate de Comisie. Pentru a permite experților Comisiei să efectueze controale vizând zoonozele nealimentare, inclusiv cele care nu sunt vizate de astfel de programe, cum ar fi COVID-19 la nurci, este necesar ca obiectivul să fie modificat în programul multianual de controale.

Comisia a acordat prioritate controalelor vizând bolile din domeniul prioritar al epizootiilor, de categoria A în temeiul Regulamentului (UE) 2016/429, cum ar fi pesta porcină africană și gripa aviară înalt patogenă în 2021 și 2022. Din cauza acestei ierarhizări a priorităților, în acești doi ani nu au existat controale vizând bolile enzootice, de categoria B și C în temeiul Regulamentului (UE) 2016/429. Prin urmare, este necesară efectuarea în 2023 de către Comisie a unor controale în acest domeniu prioritar.

Comisia s-a angajat să revizuiască legislația privind bunăstarea animalelor în cadrul comunicării sale „O strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic”. În acest context, este necesar ca lucrările din cadrul domeniilor prioritare privind bunăstarea animalelor în ferme și la momentul sacrificării să continue în 2023. Prin urmare, este necesar ca bunăstarea bovinelor crescute pentru producția de carne și a peștilor din ferme, în timpul transportului și la momentul sacrificării, să fie adăugate la programul multianual de control.

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (8) impune statelor membre să instituie programe multianuale de supraveghere epidemiologică bazată pe riscuri a organismelor dăunătoare de carantină și introduce supravegherea epidemiologică anuală a organismelor dăunătoare prioritare. Prin urmare, este necesară adăugarea controalelor efectuate de Comisie vizând punerea în aplicare a acestor programe de supraveghere epidemiologică în capitolul 5 din anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550.

Din cauza restricțiilor determinate de COVID-19, unele dintre controalele efectuate de Comisie în țări terțe au fost amânate, ceea ce a permis Comisiei să inițieze în 2021 o serie de controale în domeniul prioritar al produselor de protecție a plantelor, cu un an mai devreme decât se prevăzuse în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550. Este necesar ca, în 2023, controalele efectuate de Comisie în cadrul acestui domeniu prioritar să continue.

Din cauza discuțiilor în curs de derulare referitoare la un proiect de regulament privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor, care ar urma să înlocuiască Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), în 2022 nu au existat controale vizând utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, de asemenea, este necesar să nu se efectueze astfel de controale în 2023. Controalele vizând acest domeniu prioritar urmează să fie reluate după adoptarea unui nou temei juridic.

Din cauza amânării datei de aplicare a noului cadru legislativ privind producția ecologică, Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (10), de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022, și pentru a acorda statelor membre timpul necesar pentru a pune în aplicare noi măsuri înainte de a controla punerea lor în aplicare, în 2022 nu au existat controale în statele membre în domeniul prioritar privind produsele ecologice. Prin urmare, este necesară efectuarea în 2023 de către Comisie a unor controale în acest domeniu prioritar.

Este necesar ca debutul seriei de controale din domeniul prioritar al monitorizării rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale, planificat inițial, în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550, pentru 2022, să se realizeze în 2023 pentru a maximiza eficacitatea acestor controale, având în vedere calendarul în care datele necesare pentru această serie vor fi disponibile pentru analiză.

Pentru a fi posibil pentru Comisie să sprijine punerea în aplicare rapidă de către autoritățile competente ale statelor membre a noilor cerințe privind controalele bazate pe riscuri menite să depisteze practicile frauduloase și înșelătoare, introduse prin articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625, a fost important să se colecteze informații și exemple de bune practici pentru a oferi îndrumări statelor membre. Acest obiectiv ar putea fi realizat cel mai bine prin studii urmărind stabilirea situației de fapt, mai degrabă decât prin audituri, deoarece această abordare ar permite o sferă de cuprindere mai largă, ar deschide un dialog cu autoritățile competente ale statelor membre și ar permite desfășurarea unor reuniuni cu alte autorități de aplicare a legii și cu anchetatori ai fraudelor. Prin urmare, este necesar ca obiectivul domeniului prioritar privind fraudele să fie modificat pentru a reflecta această schimbare.

Programul multianual de controale prevăzut în Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550 a identificat controlul exporturilor ca fiind un domeniu prioritar care necesită un anumit grad de supraveghere din partea Comisiei. Operatorii din sectorul alimentar din Uniune care exportă animale și mărfuri către țări terțe au responsabilitatea principală de a îndeplini cerințele de import ale țărilor terțe. În cazul în care transporturile de animale și de mărfuri necesită o certificare oficială a conformității operatorilor cu cerințele respective, certificarea este efectuată de autoritățile competente responsabile din statele membre. Recunoscând rolurile și responsabilitățile operatorilor din sectorul alimentar și ale autorităților competente din statele membre în această privință, controalele efectuate de Comisie cu privire la aceste aspecte nu mai sunt considerate o prioritate pentru includerea în programul multianual revizuit de controale.

Modificări

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1550 se înlocuiește cu o nouă anexă.

Capitolele 1-10 din anexă stabilesc programul multianual de controale, defalcat pe domenii prioritare și pe obiective specifice. Capitolul 11 stabilește programul de controale pentru 2023.

Capitolul 1, spre exemplu, intitulat „Alimente și siguranță alimentară” prevede urmă toarele controale pentru:

  • Alimente de origine animală (de exemplu, siguranța cărnii de mamifere și de păsări și a produselor derivate, a laptelui și a produselor derivate, a produselor pescărești și igiena producției de moluște bivalve vii) să verifice respectarea de către statele membre a legislației aplicabile a Uniunii în domeniul siguranței alimentare care reglementează producția și introducerea pe piață a alimentelor de origine animală (cuprinzând, de asemenea, trasabilitatea și etichetarea), cu un accent deosebit pe carnea de mamifere și de păsări și produsele derivate, lapte și produsele derivate, produse pescărești și moluște bivalve vii, precum și punerea în aplicare a controalelor oficiale aferente.
  • Zoonoze transmise prin alimente (de exemplu, Salmonella) să verifice programele veterinare naționale ale statelor membre cofinanțate de Comisie și punerea în aplicare a controalelor oficiale aferente.
  • Alimente de origine neanimală (de exemplu, siguranța fructelor și a legumelor, a plantelor aromatice, a condimentelor și a germenilor) să verifice respectarea de către statele membre a legislației aplicabile a Uniunii în domeniul siguranței alimentare care reglementează producția și introducerea pe piață a alimentelor de origine neanimală (cuprinzând, de asemenea, trasabilitatea și etichetarea), cu un accent deosebit pe siguranța microbiologică, precum și pe punerea în aplicare a controalelor oficiale aferente.
  • Reziduuri în animalele vii și în alimentele de origine animală (reziduuri de medicamente de uz veterinar, pesticide și contaminanți) să verifice respectarea de către statele membre a legislației aplicabile a Uniunii care reglementează reziduurile de medicamente de uz veterinar, pesticide și contaminanți din animalele vii și din alimentele de origine animală.
  • Contaminanții din alimentele de origine neanimală (de exemplu, micotoxine) să verifice, pe baza planurilor de control naționale multianuale și a rapoartelor statelor membre, dacă controalele oficiale vizând contaminanții din produsele alimentare de origine neanimală respectă cerințele prevăzute în legislația aplicabilă relevantă a Uniunii.

De asemenea, Capitolul 11, care vizează programul de controale pentru 2023 prevede pentru alimente și siguranță alimentară controale legate de siguranța cărnii de mamifere și de păsări și a produselor derivate din aceste tipuri de carne, de siguranța laptelui și a produselor din lapte, de siguranța produselor pescărești, de igiena producției de moluște bivalve vii pentru alimentele de origine animală. Pentru alimentele de origine neanimală sunt prevăzute controale legate de siguranța microbiologică, iar pentru reziduuri în animalele vii și în alimentele de origine animală și contaminanții din alimentele de origine neanimală controale cu privire la securitatea chimică – reziduuri, respectiv securitate chimică – contaminanți.
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru textul complet al documentului clic aici.

DIN ACTUALITATE

Dioxidul de titan: gura, prima cale de intrare în sânge

Cercetătorii INRAE, în colaborare cu LNE (Laboratorul Național de Metrologie și Testare), au demonstrat că nanoparticulele care alcătuiesc aditivul E171 pot trece direct prin...

Știrile ultimelor zile

Este timpul să ne concentrăm pe alimentele și băuturile pentru consumatorii în vârstă

Există o mare oportunitate pentru industria alimentară și a băuturilor de a lansa produse și ingrediente care ajută la...

Dioxidul de titan: gura, prima cale de intrare în sânge

Cercetătorii INRAE, în colaborare cu LNE (Laboratorul Național de Metrologie și Testare), au demonstrat că nanoparticulele care alcătuiesc aditivul...

MNNS 2023: Două zile de „delicii” intelectuale, bucurie, relaxare și conectare

E diția a 5-a a Conferinței Internaționale Maratonul NNS – Nutriție. Nutrienți. Sănătate, desfășurată în perioada 21-23 mai, la Hotel...

Instanța a decis suspendarea aplicării sancțiunilor date Grupului Lactalis de Consiliul Concurenței

Curtea de Apel București a hotărât să suspende punerea în aplicare a amenzilor date de Consiliul Concurenței firmelor Albalact,...

ANPC în război cu Magiunul de Topoloveni

Bibiana Stanciulov, cea care a readus la viață Magiunul de Topoloveni, îl anunță pe șeful ANPC, Horia Constantinescu, că...

România se alătură EFSA în campania europeană de stopare a pestei porcine africane (#StopASF)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) colaborează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și în...

Noua Zeelandă pierde o bătălie de opt ani pentru mierea de manuka

O cerere de înregistrare a mierii de manuka, ca brand certificat, a fost refuzată de Oficiul de Proprietate Intelectuală...

Bel, câștigătoarea premiului Energ’IAA 2023

Premiul Energ'IAA, care recompensează o companie agroalimentară exemplară în ceea ce privește „sobrietatea” energetică și decarbonizarea, a fost acordat...

Știrile ultimelor 7 zile

Dioxidul de titan: gura, prima cale de intrare în sânge

Cercetătorii INRAE, în colaborare cu LNE (Laboratorul Național de...

MNNS 2023: Două zile de „delicii” intelectuale, bucurie, relaxare și conectare

E diția a 5-a a Conferinței Internaționale Maratonul NNS –...

Instanța a decis suspendarea aplicării sancțiunilor date Grupului Lactalis de Consiliul Concurenței

Curtea de Apel București a hotărât să suspende punerea...

ANPC în război cu Magiunul de Topoloveni

Bibiana Stanciulov, cea care a readus la viață Magiunul...

România se alătură EFSA în campania europeană de stopare a pestei porcine africane (#StopASF)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) colaborează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și în...

Noua Zeelandă pierde o bătălie de opt ani pentru mierea de manuka

O cerere de înregistrare a mierii de manuka, ca brand certificat, a fost refuzată de Oficiul de Proprietate Intelectuală...

Bel, câștigătoarea premiului Energ’IAA 2023

Premiul Energ'IAA, care recompensează o companie agroalimentară exemplară în ceea ce privește „sobrietatea” energetică și decarbonizarea, a fost acordat...

În ghidul recent lansat, OMS sfătuiește să nu folosească îndulcitori fără zahăr pentru controlul greutății

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un nou ghid privind îndulcitorii fără zahăr (NSS), care face recomandări împotriva...

Cea mai importantă inovație pe segmentul capacelor borcanelor din ultimii 75 de ani

Industria alimentară germană devine prima din Europa care a îmbrățișat această inovație. Compania americană din spatele EEASY Lid -...

Colagenul – următoare „tendință” în alimente și băuturi funcționale după CBD?

Tendința fortificării alimentelor cu colagen a crescut în ultimii ani și Romain Quillot, co-fondatorul brandului de alimente și băuturi...

Suplimentele alimentare pentru imunitate, anti-ageing și sănătate

Știi care este efectul stresului oxidativ asupra organismului tău? Vino la Maratonul Nutriție. Nutrienți. Sănătate 2023 și vei obține...

MNNS 2023: Vizită și degustare de licori la Podgoriile Murfatlar

Pentru cea de doua parte a zilei de 23 mai, organizatorii Maratonului de Nutriție.Nutrienți.Sănătate 2023 vă propun ca împreună...

Progen: Program de slăbire care utilizează principiile cetozei

Progen se alătură în calitate de partener Maratonului Nutrienți. Nutriție. Sănătate 2023. Dacă îți dorești să descoperi tratamentul de...

Spectrul violet, „dificil de obținut”, ar putea fi produs prin fermentație microbiană la scară

Producătorul danez de ingrediente bio, Octarine Bio și compania americană de programare celulară Ginkgo Bioworks s-au asociat pentru a...

Alte știri din aceeași categorieNEWS
RO.aliment vă recomandă